Nhà Trắng tạm biệt vị Tổng thống thứ 44, nhưng Barack Obama thì vẫn còn mãi trong trái tim người dân Mỹ
FOLLOW US

Nhà Trắng tạm biệt vị Tổng thống thứ 44, nhưng Barack Obama thì vẫn còn mãi trong trái tim người dân Mỹ

PARTNER